“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Tradycja dla innowacji

Przedmiotem operacji pn.  "Zielone Mleko" jest  opracowanie i wdrożenie innowacji w czterech obszarach.

Obszar 1 - Znaczenie udoskonalony produkt.
Powstanie  ser dojrzewający o unikalnym składzie chemicznym i podwyższonych walorach odżywczych (efektywnie wzbogaconych o 20-30% w wielonienasycony kwas tłuszczowy α-linolenowy (z grupy omega-3), witaminę E, β-karoten oraz charakteryzujących się korzystnym z punktu widzenia zdrowia człowieka, poniżej 4:1, stosunkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. 
Obszar 2 - Udoskonalona metoda organizacji.
Nastąpi opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonych metod organizacji w zakresie produkcji pasz na pastwiskach i trwałych  użytkach zielonych w celu uzyskania mleka krowiego  o podwyższonych  walorach odżywczych. Efekt ten zostanie uzyskany poprzez udoskonalenie organizacji wypasu i tym samym efektywności produkcji pasz na pastwiskach i trwałych użytkach zielonych, stanowiących bazę paszową dla krów.  Zastosowany zostanie innowacyjny w polskich warunkach model wypasu dostosowany do potrzeb behawioralnych krów Krowy będą przebywały na pastwisku minimum 6 godzin dziennie, licząc czas od zakończonego doju, przez minimum 120 dni w trakcie sezonu pastwiskowego. Zostaną opracowane zalecenia agrotechniczne dla siedmiu gospodarstw rolnych dotyczące udoskonalenia efektywności użytkowania użytków zielonych poprzez wsiewy dedykowanych na rzecz projektu mieszanek traw z koniczynami i ziołami, a w przypadku trwałych użytków zielonych również zabiegów koszenia i zbioru roślin.

Obszar 3 - Udoskonalona metoda technologii przetwórstwa.
Zostanie zrealizowana inwestycja w postaci linii technologicznej do produkcji serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych. Do produkcji sera zostanie użyta linia technologiczna wyposażona w: a) innowacyjną sondę własnej konstrukcji (nie stosowana jeszcze w Polsce) do kontroli procesu koagulacji i wyznaczania optymalnego momentu krojenia skrzepu, co wpłynie na zwiększenie wykorzystania składników mleka użytego do produkcji sera i ograniczenia ich strat,   b) sondę ciągłego pomiaru pH podczas procesu prasowania, co minimalizuje możliwość niedokwaszenia lub przekwaszenia sera, a tym samym zapobiega możliwości  pogorszenia się jego parametrów końcowych.W szczególności innowacją w zakresie technologii produkcji serów wykorzystaną w projekcie jest zastosowanie prasy kasetowej Kalt, która posiada następujące cechy innowacyjne: system ten nie wymaga zbiornika buforowego ziarna, nie ma też konieczności zakupu pojedynczych form do sera, nie trzeba mieć także magazynu form – w obecnie stosowanych systemach jest to konieczne, nie ma potrzeby stosowania pras końcowych, posiada sondę ciągłego pomiaru pH podczas procesu prasowania (przy zamkniętych prasach), posiada sondę własnej konstrukcji do kontroli procesu koagulacji i wyznaczenia optymalnego momentu rozpoczęcia procesu krojenia skrzepu w kotle. Dzięki wskazanym powyżej rozwiązaniom nastąpi ograniczenie strat składników mleka w trakcie procesu produkcyjnego (w tym tłuszczu) co  będzie miało pośredni wpływ na kształtowanie się zawartości w serach poszczególnych kwasów tłuszczowych, w tym  z grup omega-3 i omega-6.
Obszar - 4 Udoskonalona metoda marketingu.
Nowa MARKA “Zielone Mleko” to przemyślany proces rozwoju marki w oparciu o sposób myślenia i metodologię jaką daje nam “Design Thinking”.  Design Thinking to usystematyzowana metoda pracy, oparta o myślenie projektowe i głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników, nastawiona na tworzenie i projektowanie innowacyjnych
produktów i usług.